Trung tâm gia sư Hà Nội » Ôn thi đại học

CHUYÊN ĐỀ 3 ANKEN (Phần 1)

[giasudhsphn.edu.vn] Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm môn hóa luyện thi tốt nghiệp, thi đại học. Chuyên đề 3: Anken. Chuyên đề gồm 85 câu được chia là 2 phần. Phần 1 câu 1 – 40.

Xem: Anken phần 2

Câu 1: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3.Tên của X là

A. isohexan.                   B. 3-metylpent-3-en.       C. 3-metylpent-2-en.              D. 2-etylbut-2-en.

Câu 2: Số đồng phân của C4H8

A. 7.                                           B. 4.                                        C. 6.                                        D. 5.

Câu 3: Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 10.

Câu 4: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân anken ?

A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 7.

Câu 5: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo ?

A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 10.

Câu 6: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. ankin.                                    B. ankan.                                 C. ankađien.                D. anken.

Câu 7: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. CTPT của X là

A. C2H4.                                    B. C4H8.                                  C. C3H6.                                  D. C5H10.

Câu 8: Vitamin A công thức phân tử C20H30O, có chứa 1 vòng 6 cạnh và không có chứa liên kết ba. Số liên kết đôi trong phân tử vitamin A là

A. 7.                                           B. 6.                                        C. 5.                                        D. 4.

Câu 9: Licopen, công thức phân tử C40H56 là chất màu đỏ trong quả cà chua, chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Hiđro hóa hoàn toàn licopen được hiđrocacbon C40H82. Vậy licopen có

A. 1 vòng; 12 nối đôi.                                                    B. 1 vòng; 5 nối đôi.

C. 4 vòng; 5 nối đôi.                                                      D. mạch hở; 13 nối đôi.

Câu 10: Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3);

3-metylpent-2-en (4); Những chất nào là đồng phân của nhau ?

A. (3) và (4).                  B. (1), (2) và (3).                     C. (1) và (2).               D. (2), (3) và (4).

Câu 11: Hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học ?

A. 2-metylbut-2-en.                                                       B. 2-clo-but-1-en.

C. 2,3- điclobut-2-en.                                                    D. 2,3- đimetylpent-2-en.

Câu 12: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans) ?

CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II);  CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).

A. (I), (IV), (V).                        B. (II), (IV), (V).                    C. (III), (IV).              D. (II), III, (IV), (V).

Câu 13: Cho các chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3;

CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3;

CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.

Số chất có đồng phân hình học là:

A. 4.                                           B. 1.                                        C. 2.                                        D. 3.

Câu 14: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 15: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.                                          C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .                                        D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 16: Anken C4H8 có bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

A. 2.                                           B.  1.                                       C. 3.                                        D. 4.

Câu 17: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là:

A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en.                        B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en.

C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en.     D. 2-metylpropen, cis -but-2-en và xiclobutan.

Câu 18: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?

A. 2.                                           B. 4.                                        C. 6.                                        D. 5

Câu 19: Có bao nhiêu anken ở thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ duy nhất ?

A. 2.                                           B.  1.                                       C. 3.                                        D. 4.

Câu 20: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là

A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).  B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).

C. eten và but-2-en (hoặc buten-2).                              D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

Câu 21:  Anken thích hợp để điều chế ancol sau đây (CH3 CH2)3C-OH  là

A. 3-etylpent-2-en.                                                        B. 3-etylpent-3-en.

C. 3-etylpent-1-en.                                                        D. 3,3- đimetylpent-1-en.

Câu 22: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken thu được chỉ thu được 2 ancol. X gồm

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.                                     B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C. B hoặc D.                                                                       D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 23: Số cặp đồng phân cấu tạo anken ở thể khí (đkt) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là

A. 6.                                           B.  3.                                       C. 5.                                        D. 4.

Câu 24: Số cặp đồng phân anken ở thể khí (đkt) thoả mãn điều kiện: Khi hiđrat hoá tạo thành hỗn hợp gồm ba ancol là:

A. 6.                                           B.  7.                                       C. 5.                                        D. 8.

Câu 25: Hợp chất X có CTPT C3H6, X tác dụng với dung dịch HBr thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Vậy X là:

A. propen.                                  B. propan.                               C. ispropen.                 D. xicloropan.

Câu 26: Hai chất X, Y có  CTPT C3H6 vàC4H8 và đều tác dụng được với nước brom. X, Y là

A. Hai anken hoặc xicloankan vòng 3 cạnh.     C. Hai anken hoặc xicloankan  vòng 4 cạnh.

B. Hai anken hoặc hai ankan.                                        D. Hai anken đồng đẳng của nhau.

Câu 27: Có hai ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 ml dung dịch brom trong nước có màu vàng nhạt. Thêm vào ống thứ nhất 1 ml hexan và ống thứ hai 1 ml hex-1-en. Lắc đều cả hai ống nghiệm, sau đó để yên hai ống nghiệm trong vài phút. Hiện tượng quan sát được là:

A. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm.

B. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất

C. Ở ống nghiệm thứ hai cả hai lớp chất lỏng đều không màu.

D. A, B, C đều đúng.

Câu 28: Trùng hợp eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n .         B. (-CH2-CH2-)n .        C. (-CH=CH-)n.                      D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 29: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.                                        C. K2CO3, H2O, MnO2.

B. C2H5OH, MnO2, KOH.                                            D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 30: X là hỗn hợp gồm 2 hiđrocacbon. Đốt cháy X được nCO2 = nH2O. X có thể gồm

A. 1xicloankan + anken.                                                B. 1ankan + 1ankin.

C. 2 anken.                                                                    D. A hoặc B hoặc C.

 Câu 31: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen là:

A. dd brom dư.                                                             B. dd NaOH dư.

C. dd Na2CO3 dư.                                                         D. dd KMnO4 loãng dư.

Câu 32: Sản phẩm chính của sự đehiđrat hóa 2-metylbutan-2-ol là chất nào ?

A. 3-Metylbut-1-en.      B. 2-Metylbut-1en.     C. 3-Metylbut-2-en.    D. 2-Metylbut-2-en.

Câu 33: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol), sản phẩm chính

thu được là:

A. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).        B. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en).

C. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en).        D. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).

Câu 34: Hợp chất 2-metylbut-2-en là sản phẩm chính của phản ứng tách từ chất nào ?

A. 2-brom-2-metylbutan.                                               B. 2-metylbutan -2- ol.

C. 3-metylbutan-2- ol.                                                      D. Tất cả đều đúng.

Câu 35: Khối lượng etilen thu được khi đun nóng 230 gam rượu etylic với H2SO4 đậm đặc, hiệu suất phản ứng đạt 40% là:

A. 56 gam.                                 B. 84 gam.                               C. 196 gam.                D. 350 gam.

Câu 36: Cho 3,36 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 0,05 và 0,1.               B. 0,1 và 0,05.             C. 0,12 và 0,03.                      D. 0,03 và 0,12.

Câu 37: 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ thu được một ancol duy nhất. A có tên là:

A. etilen.                                                                                    B. but – 2-en.

C. hex- 2-en.                                                                            D. 2,3-dimetylbut-2-en.

Câu 38: 0,05 mol hiđrocacbon X làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là:

A. C3H6.                                 B. C4H8.                                  C. C5H10.                                 D. C5H8.

Câu 39: Dẫn từ từ 8,4 gam hỗn hợp X gồm but-1-en và but-2-en lội chậm qua bình đựng dung dịch Br2, khi kết thúc phản ứng thấy có m gam brom phản ứng. m có giá trị là:

A. 12 gam.                                 B. 24 gam.                               C. 36 gam.                              D. 48 gam.

Câu 40: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của hai anken là:

A. 25% và 75%.                        B. 33,33% và 66,67%.            C. 40% và 60%.                      D. 35% và 65%.

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến