Trung tâm gia sư Hà Nội » Ôn thi đại học

CHUYÊN ĐỀ 4 ANKAĐIEN -TECPEN – ANKIN (Phần 1)

[giasudhsphn.edu.vn] Trung tâm gia sư sư phạm xin giới thiệu Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm môn hóa luyện thi tốt nghiệp, thi đại học. Chuyên đề 4: Ankin-Tecpen-Ankadien. Chuyên đề gồm 88 câu được chia là 2 phần. Phần 1 câu 1 – 45.

Mời các bạn xem phần 2: Ankin – Tecpen – Ankadien

Câu 1: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H

A. 4.                                           B. 5.                                        C. 6.                                        D. 7.

Câu 2: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp ?

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 3: Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis – trans ?

A. propen, but-1-en.                                                      B. penta-1,4-dien, but-1-en.

C. propen, but-2-en.                                                      D. but-2-en,  penta-1,3- đien.

Câu 4: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

A. C4H6 và C5H10.         B. C4H4 và C5H8.                    C. C4H6 và C5H8.                    D. C4H8 và C5H10.

Câu 5: Hợp chất nào trong số các chất sau có 9 liên kết xích ma và 2 liên kết π ?

A. Buta-1,3-đien.                       B. Penta-1,3- đien.      C. Stiren.                                 D. Vinyl axetilen.

Câu 6: Hợp chất nào trong số các chất sau có 7 liên kết xích ma và 3 liên kết π ?

A. Buta-1,3-đien.                       B. Tuloen.                               C. Stiren.                                 D. Vinyl axetilen.

Câu 7: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.                                                 B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.                                                D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 8: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 40oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2.                                                 B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2.                                                D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 9: 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom ?

A. 1 mol.                                    B. 1,5 mol.                              C. 2 mol.                                 D. 0,5 mol.

Câu 10: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm ?

A. 4.                                           B. 1.                                        C. 3.                                        D. 2.

Câu 11: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch HBr theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?

A. 8.                                           B. 5.                                        C. 7.                                        D. 6.

Câu 12: Chất nào sau đây không phải là sản phẩm cộng  giữa dung dịch brom và isopren (theo tỉ lệ mol 1:1) ?

A. CH2BrC(CH3)BrCH=CH2.                          B. CH2BrC(CH3)=CHCH2Br.                    

C. CH2BrCH=CHCH2CH2Br.                          D. CH2=C(CH3)CHBrCH2Br.

Câu 13:  Ankađien A  +  brom (dd)  CH3C(CH3)BrCH=CHCH2Br. Vậy A là

A. 2-metylpenta-1,3-đien.                                             B. 2-metylpenta-2,4-đien.

C. 4-metylpenta-1,3-đien.                                             D. 2-metylbuta-1,3-đien.

 Câu 14: Ankađien B +  Cl2  CH2ClC(CH3)=CH-CH2Cl-CH3. Vậy A là

A. 2-metylpenta-1,3-đien.                                             B. 4-metylpenta-2,4-đien.

C. 2-metylpenta-1,4-đien.                                             D. 4-metylpenta-2,3-đien.

Câu 15: Cho 1 Ankađien A +  brom(dd)  1,4-đibrom-2-metylbut-2-en. Vậy A là

A. 2-metylbuta-1,3-đien.                                               C. 3-metylbuta-1,3-đien.

B. 2-metylpenta-1,3-đien.                                              D. 3-metylpenta-1,3-đien.

Câu 16: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?

            A. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.                                             B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.

            C. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.                                          D. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.

Câu 17: Đồng trùng hợp đivinyl và stiren thu được cao su buna-S có công thức cấu tạo là

            A. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.    B. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n.

           C. (-CH2-CH-CH=CH2– CH(C6H5)-CH2-)n.     D. (-CH2-CH2-CH2-CH2– CH(C6H5)-CH2-)n .

Câu 18: Đồng trùng hợp đivinyl và acrylonitrin (vinyl xianua) thu được cao su buna-N có công thức cấu tạo là

            A. (-C2H-CH-CH-CH2-CH(CN)-CH2-)n.                   B. (-CH2-CH2-CH2-CH2– CH(CN)-CH2-)n.

           C. (-CH2-CH-CH=CH2– CH(CN)-CH2-)n.                  D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(CN)-CH2-)n .

Câu 19: Trùng hợp isopren tạo ra cao su isopren có cấu tạo là

            A. (-C2H-C(CH3)-CH-CH2-)n .                                   C. (-CH2-C(CH3)-CH=CH2-)n .

            B. (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n.                                   D. (-CH2-CH(CH3)-CH2-CH2-)n .

Câu 20: Tên gọi của nhóm hiđrocacbon không no có công thức chung là (C5H8)n (n ≥ 2) là

            A. ankađien.                B. cao su.                                C. anlen.                                  D. tecpen.

Câu 21: Caroten (licopen) là sắc tố màu đỏ của cà rốt và cà chua chín, công thức phân tử của caroten là

            A. C15H25.                               B. C40H56.                                C. C10H16.                               D. C30H50.

Câu 22: Oximen có trong tinh dầu lá húng quế, limonen có trong tinh dầu chanh. Chúng có cùng công thức phân tử là

A. C15H25.                               B. C40H56.                                C. C10H16.                               D. C30H50.

Câu 23: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ?

            A. 5.                                        B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4.

Câu 24: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 1.                                        B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4

Câu 25: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

A. 4.                                           B. 2.                                        C. 1.                                        D. 3.

Câu 26: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa 

A. 3.                                           B. 2.                                        C. 4.                                        D. 1.

Câu 27: Ankin C6H10 có bao nhiêu đồng phân phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ?

            A. 3.                                        B. 4.                                C. 5.                                                D. 6.

Câu 28: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp

A. 1.                                           B. 2.                                        C. 3.                                        D. 4

Câu 29: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau :Tên của X là  

A. 4-metylpent-2-in.      B. 2-metylpent-3-in.    C. 4-metylpent-3-in.   D. 2-metylpent-4-in.

Câu 30: Cho phản ứng :   C2H2   +     H2O            A

A là chất nào dưới đây

A. CH2=CHOH.                        B. CH3CHO.               C. CH3COOH.                       D. C2H5OH.

Câu 31: Cho sơ đồ phản ứng sau:      CH3-C≡CH + AgNO3/ NH3      X + NH4NO3

X có công thức cấu tạo là?

            A. CH3-CAg≡CAg.                                                    B. CH3-C≡CAg.

            C. AgCH2-C≡CAg.                                                       D. A, B, C đều có thể đúng.

Câu 32: Trong số các hiđrocacbon mạch hở sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, những hiđrocacbon nào có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 ?

A. C4H10 ,C4H8.             B. C4H6, C3H4.                        C. Chỉ có C4H6.                      D. Chỉ có C3H4.

Câu 33: Hỗn hợp A gồm hiđro và các hiđrocacbon no, chưa no. Cho A vào bình có niken xúc tác, đun nóng bình một thời gian ta thu được hỗn hợp B. Phát biểu nào sau đây sai ?

A. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A cho số mol CO2 và số mol nước luôn bằng số mol CO2 và số mol nước khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B.

B. Số mol oxi tiêu tốn để đốt hoàn toàn hỗn hợp A luôn bằng số mol oxi tiêu tốn khi đốt hoàn toàn hỗn hợp B.

C. Số mol A – Số mol B = Số mol H2 tham gia phản ứng.

D. Khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp A bằng khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp B.

Câu 34: Chất nào trong 4 chất dưới đây có thể tham gia cả 4 phản ứng: Phản ứng cháy trong oxi, phản ứng cộng brom, phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, to), phản ứng thế với dd AgNO3 /NH3

A. etan.                          B. etilen.                                  C. axetilen.                              D. xiclopropan.

Câu 35: Câu nào sau đây sai ?

A. Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

B. Ankin tương tự anken đều có đồng phân hình học.

C. Hai ankin đầu dãy không có đồng phân.

D. Butin có 2 đồng phân vị trí nhóm chức.

Câu 36: Cho các phản ứng sau:

(2) C2H4   +  H2               (3) 2 CH≡CH

(4)  3 CH≡CH                           (5) C2H2    + Ag2O         (6)  Propin   +   H2O

Số phản ứng là phản ứng oxi hoá khử là:

            A. 2.                                        B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 37: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4    A    B    C    Cao su buna. Công thức phân tử của B là

            A. C4H6.                                  B. C2H5OH.                C. C4H4.                                  D. C4H10.

Câu 38: Có chuỗi phản ứng sau:

N   +     H2       D      E   (spc)      D

Xác định N, B, D, E biết rằng D là một hidrocacbon mạch hở, D chỉ có 1 đồng phân.

A. N : C2H2 ; B : Pd ; D : C2H4 ; E : CH3CH2Cl.

B. N : C4H6 ; B : Pd ; D : C4H8 ; E : CH2ClCH2CH2CH3.

C. N : C3H4 ; B : Pd ; D : C3H6 ; E : CH3CHClCH3.

D. N : C3H4 ; B : Pd ; D : C3H6 ; E : CHCH2CH2Cl.

Câu 39: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen ?

A. Ag2C2.                                B. CH4.                                   C. Al4C3.                                 D. CaC2.

Câu 40: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?

A. dd brom dư.                                                             B. dd KMnO4 dư.

C. dd AgNO3 /NH3 dư.                                                            D. các cách trên đều đúng.

Câu 41: Để nhận biết các bình riêng biệt đựng các khí không màu sau đây: SO2, C2H2, NH3 ta có thể dùng hoá chất nào sau đây ?

A. Dung dịch AgNO3/NH3.                                          B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Quì tím ẩm.                                                                   D. Dung dịch NaOH

Câu 42: X là một hiđrocacbon khí (ở đktc), mạch hở. Hiđro hoá hoàn toàn X thu được hiđrocacbon no Y có khối lượng phân tử gấp 1,074 lần khối lượng phân tử X. Công thức phân tử X là

          A. C2H2.                                  B. C3H4.                               C. C4H6.                            D. C3H6.

Câu 43: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6 mạch thẳng. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 292 gam kết tủa. CTCT của X có thể là

      A. CH ≡CC≡CCH2CH3.                                               C. CH≡CCH2CH=C=CH2.

      B. CH≡CCH2C≡CCH3.                                                          D. CH≡CCH2CH2C≡CH.

Câu 44: Một hiđrocacbon A mạch thẳng có CTPT C6H6. Khi cho A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được hợp chất hữu cơ B có MB – MA=214 đvC. Xác định CTCT của A ?

            A. CH≡CCH2CH2C≡CH.                                           B. CH3C≡ CCH2C≡CH.

           C. CH≡CCH(CH3)C≡CH.                                            D. CH3CH2C≡CC≡CH.

Câu 45: A là hiđrocacbon mạch hở, ở thể khí (đkt), biết A 1 mol A tác dụng được tối đa 2 mol Br2 trong dung dịch tạo ra hợp chất B (trong B brom chiếm 88,88% về khối lượng. Vậy A có công thức phân tử là

A. C5H8.                                  B. C2H2.                                  C. C4H6.                                  D. C3H4.

 

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến