Trung tâm gia sư Hà Nội » Luyện thi vào lớp 10 chất lượng cao

Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT (đề 48)

[Giasudhsphn.edu.vn] – Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT- Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội.

Luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 THPT (đề 48):

Đề bài:

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

MÔN: TIẾNG ANH

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề)

Thí sinh  KHÔNG  làm bài trực tiếp vào đề thi, mà chỉ ghi câu trả lời vào  giấy làm bài .

I/ MULTIPLE CHOICE:  Trả lời theo yêu cầu của từng câu hỏi

Câu1: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

The program was so ___________that half of them fell asleep.

A.boring                      B. bore                        C. bored                      D. boredom

Câu 2: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

Last night, I was watching TV ________my mother was cooking in the kitchen.

A.then                                     B. and                         C. when                       D.while

Câu 3: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

The bridge ___________in 2000.

A.was built                  B. built                        C. has been built         D. builds

Câu 4: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

If a disaster ____________in an area, people from the other areas will offer their help.

A.happen                     B. happened                C. is happened                        D. happens

Câu 5: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

They ______________ in that company for five years.

A.work                        B. have worked           C. worked                   D. are working

Câu 6:Chọn từ có trọng âm chính vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

A. expensive               B. dormitory               C. agreement               D. vacation

Câu7: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

She likes watching the stars ________night.

A.at                             B.on                            C.for                            D.in

Câu 8: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

My father suggests ________a trip to the countryside on Saturday.

A.to have                    B.had                          C.have                         D.having

Câu 9: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

He loves his parents very much and wants them to be ___________.

A.happily                    B.happiness                 C.happy                       D. happiest

Câu10: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

He’s never gone to school on Sunday, ___________?

A.has he                      B.is he                         C. hasn’t he                 D. isn’t he

Câu11: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

Islam is the country’s official ______________in Malaysia.

A.region                      B. currency                  C. religion                   D.capital

Câu 12: Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) khác với các từ còn lại:

A.plumber                   B. teacher                    C.engineer                   D.poetry

Câu13: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

She can’t go to the party because she will have to _____________her little sister.

A.look up                    B.look for                    C.look after                 D.look at

Câu 14: Xác định từ / cụm từ có phần gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

We had better to review this chapter carefully because we will have some questions on it

A                                B                          C                 D

Câu15 :Chọn từ có trọng âm chính vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

A.reputation                B.difficult                   C. possible                   D. excellent

Câu16: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

John: Shall we go out to choose a birthday gift for Mary?  Peter: ___________________.

A.Good idea               B. Happy Birthday     C. Yes, please do        D.Are you sure ?

Câu17: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

Lan is very tired.________, she has to finish her work before going to bed.

A.So                            B. Although                C. However                 D. Therefore

Câu 18: Xác định từ / cụm từ có phần gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

The news about some recent disasters have been shown on TV.

A                 B                         C                     D

Câu19: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

We’ll meet David, _________________comes from England.

A.whom                      B. that                                     C. which                      D. who

Câu20: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

– “ Where is Linh now?”

+ “ She ____________be in the school library.”

A.may                                     B. should                     C.will                          D.ought

II/ READING COMPREHENSION: Đọc đoạn văn và tìm từ  thích hợp được cho sẵn trong bảng để điền vào chỗ trống: ( Thí sinh chỉ ghi câu trả lời tương ứng với từng số thứ tự cho sẵn)

what                crowded         shelter            with                 glad                 strangely

gathered         scared             shining            happily           around            playing

It was a beautiful day. The sun was (1)_________, the sky was blue, and the weather was perfect. Lan was outside (2)_________with her dog, Skippy. All of a sudden, the dog began behaving(3)__________. She kept running(4)_____________ in circles. Lan ran home with the dog to tell her mother (5)_________Skippy was doing. Lan’s mother, Mrs. Quyen, told Lan that she heard on TV that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen (6)___________ her family and told them to find (7)_________ in the home. Suddenly, the sky became very dark. The storm came (8)__________ strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen and her family were (9)____________. But soon the storm finished and everyone was (10)___________. What a clever dog Skippy is. She saved Lan from being caught in the typhoon.

III/ WRITING:

A. Sử dụng các từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh:

1.  They / enjoy/ watch action films.

2.  Christmas Day/ people / receive/ greeting cards/ friends.

3.  Do you mind/ turn on/ light?

4.  Nam/ love/ play/ games.

B. Viết lại các câu sau đây sao cho nghĩa của câu thứ hai tương đương với  nghĩa của câu đã được cho sẵn:

1.She doesn’t have time to revise the lesson.

She wishes________________________________________________________________

2. Ha Noi will be partially cloudy. It is the capital city of Viet Nam.

Ha Noi, __________________________________________________________________

3. They have just produced a new kind of plants.

A new kind of plants _______________________________________________________

4.”What will you do to help your mother?”, they asked him.

They asked _______________________________________________________________

5.They started playing tennis in 2003.

They have ________________________________________________________________

6.If she had time, she would visit her friends.

She won’t_________________________________________________________________

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TIẾNG ANH

I/ MULTIPLE CHOICE: ( 5 pts) ( 0,25 pt x 20 câu = 5 pts)

1 A 0,25 pt 11 C 0,25 pt
2 D 0,25 pt 12 D 0,25 pt
3 A 0,25 pt 13 C 0,25 pt
4 D 0,25 pt 14 A 0,25 pt
5 B 0,25 pt 15 A 0,25 pt
6 B 0,25 pt 16 A 0,25 pt
7 A 0,25 pt 17 C 0,25 pt
8 D 0,25 pt 18 C 0,25 pt
9 C 0,25 pt 19 D 0,25 pt
10 A 0,25 pt 20 A 0,25 pt

II/ READING COMPREHENSION : (2,5 pts) ( 0,25 pt x 10 từ = 2,5 pts)

1 shining 0,25 pt
2 playing 0,25 pt
3 strangely 0,25 pt
4 around 0,25 pt
5 what 0,25 pt
6 gathered 0,25 pt
7 shelter 0,25 pt
8 with 0,25 pt
9 scared 0,25 pt
10 glad 0,25 pt

III/ WRITING : ( 2,5pts)

 1. ( 0,25 pt x 4 câu = 1 pt)
  1. They enjoy watching action films.
  2. On Christmas Day, people receive greeting cards from their friends.
  3. Do you mind turning on the light?
  4. Nam loves playing games.
 2. ( 0, 25 pt x 6 câu = 1,5 pts)
  1. She wishes she had time to revise the lesson.
  2. Ha Noi, which is the capital city of Viet Nam, will be partially cloudy.
  3. A new kind of plants has just been produced.
  4. They asked him what he would do to help his mother.
  5. They have played / have been playing tennis since 2003.

She won’t visit her friend because she doesn’t have/ hasn’t got time

—–THE END—–

* Trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội cung cấp đội ngũ gia sư giỏi:

 • Cộng tác viên chủ yếu tại trung tâm gia sư Hà Nội là các bạn sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội, CĐSP Mẫu Giáo Trung Ương, ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội & Nhân Văn
 • Cộng tác viên các bạn sinh viên trường: ĐH Ngoại thương, ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Thương Mại…
 • Đội ngũ là các thầy cô của các trường THCS, THPT, ĐH-CĐ trên địa bàn Hà Nội.

* Hiện tại trung tâm gia sư sư phạm Hà Nội luôn mở các lớp gia sư cho các khối lớp từ tiểu học đến trung học phổ thông và ôn thi đại học

 • Gia sư sư phạm dạy cấp I – Bậc tiểu học : Gia sư các lớp 1 -> lớp 5: Luyện chữ cho trẻ, dạy tiếng anh cho trẻ , dạy văn, dạy toán…Do các sinh viên thuộc trường sư phạm tiểu học và sư phạm ngoại ngữ giảng dạy.
 • Gia sư sư phạm dạy cấp II – Bậc THCS: Gia sư các lớp 6 -> lớp 9: Nhận giảng dạy các môn THCS : Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa…Và nhận gia sư ôn thi vào lớp 10 vào các trường chuyên tại Hà Nội.
 • Gia sư sư phạm dạy cấp III – Bậc THPT: Gia sư các lớp 10 -> lớp 12: Gia sư các môn theo khối trong trường đã học : khối A, B, C, D, V…và nhận ôn thi đại học tại nhà hay tại trung tâm tùy theo nhu cầu của gia đình phụ huynh.
 • Gia sư ôn thi Đại Học cấp tốc tại nhà: Dạy kèm cho các em ôn thi Đại Học các khối: A, B, C, D, V…tại Hà Nội.
 • Gia sư ôn tập theo nhu cầu của gia đình, các em học sinh.
 • Gia sư luyện thi cho các em vượt cấp: từ lớp 5 lên lớp 6, từ lớp 9 lên lớp 10, các chương trình ôn luyện vào các trường ĐH-CĐ.
 • Gia sư Hà Nội giành cho người đi làm: Tiếng Anh – Tiếng Pháp – Tiếng Nhật – Tiếng Trung – Tiếng Hàn – Tin học Văn Phòng, Tìm hiểu máy tính – Các ngôn ngữ lập trình: C#, PHP, Java…

* Tư vấn và tuyển sinh du học các nước: ÚC – NHẬT BẢN – ANH – MỸ – NEW ZEALAND

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM HÀ NỘI

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tập thể Công nghệ phẩm – Tổ 2 – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội.

Cơ sở 2: Số 14 – Tổ 42 – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội.
Điện thoại: (043).990.6260 – Hotline: 0936.128.126 – 0966.552.847 – 0919.281.916.
Email: Taiducviet@gmail.com

Website: www.taiducviet.edu.vn – www.giasudhsphn.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/luyenthivaolop10thukhoa

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến