Trung tâm gia sư Hà Nội » Ôn thi đại học

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC: CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ (Phần 3)

[giasudhsphn.edu.vn] Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm môn hóa luyện thi tốt nghiệp, thi đại học. Chuyên đề 1: Đại cương về hóa học hữu cơ. Chuyên đề gồm 100 câu được chia là 4 phần. Phần 3 câu 51 – 75.

Xem: Đại cương hóa học hữu cơ phần 2 Đại cương hóa học hữu cơ phần 4

Câu 51: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C3H5Cl là:

A. 3.                                           B. 4.                                        C. 5.                                        D. 6.

Câu 52: Hợp chất C4H10O có số đồng phân ancol và tổng số đồng phân là:

A. 7 và 4.                                   B. 4 và 7.                                 C. 8 và 8.                                D. 10 và 10.

Câu 53: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O là:

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 54: Số lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6O2 tác dụng được với NaHCO3 là:

A. 2.                                           B. 3.                                        C. 4.                                        D. 5.

Câu 55: Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C4H11N là:

A. 7.                                           B. 8.                                        C. 9.                                        D. 10.

Câu 56: Một hợp chất hữu cơ X có khối lượng phân tử là 26. Đem đốt X chỉ thu được CO2 và H2O. CTPT của X là:

A. C2H6.                                    B. C2H4.                                  C. C2H2.                                  D. CH2O.

Câu 57: Một hợp chất hữu cơ A có M = 74. Đốt cháy A bằng oxi thu được khí CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A?

A. 4.                                           B. 2.                                        C. 3.                                        D. A.1.

Câu 58: Một hợp chất hữu cơ A có tỉ khối so với không khí bằng bằng 2. Đốt cháy hoàn toàn A bằng khí O2 thu được CO2 và H2O. Có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A ?

A. 2.                                           B. A. 1.                                  C. 3.                                        D. 4.

Câu 59: Hợp chất X có thành phần % về khối lượng : C (85,8%) và H (14,2%). Hợp chất X là

A. C3H8.                                   B. C4H10.                                 C. C4H8.                                  D. kết quả khác.

Câu 60: Hợp chất X có %C = 54,54% ; %H = 9,1%, còn lại là oxi. Khối lượng phân tử của X bằng 88. CTPT của X là:

A. C4H10O.                                B. C5H12O.                              C. C4H10O2.                D. C4H8O2.

Câu 61: Phân tích hợp chất hữu cơ X thấy cứ 3 phần khối lượng cacbon lại có 1 phần khối lượng hiđro, 7 phần khối lượng nitơ và 8 phần lưu huỳnh. Trong CTPT của X chỉ có 1 nguyên tử S, vậy CTPT của X là

A. CH4NS.                                B. C2H2N2S.                C. C2H6NS.                 D. CH4N2S.

Câu 62: a. Hợp chất X có CTĐGN là CH3O. CTPT nào sau đây ứng với X ?

A. C3H9O3.                                B. C2H6O2.                              C. C2H6O.                               D. CH3O.

b. Công thức thực nghiệm của chất hữu cơ có dạng (CH3Cl)n thì công thức phân tử của hợp chất là

A. CH3Cl.                                  B. C2H6Cl2.                 C. C2H5Cl.                              D. C3H9Cl3.

Câu 63: Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O ; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất là:

A. C3H6O2.                                B. C2H2O3.                              C. C5H6O2.                              D. C4H10O.

Câu 64: Chất hữu cơ X có M = 123 và khối lượng C, H, O và N trong phân tử theo thứ tự tỉ lệ với

72 : 5 : 32 : 14. CTPT của X là:

A. C6H14O2N.                B. C6H6ON2.               C. C6H12ON.               D. C6H5O2N.

Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ X rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng thêm 1,24 gam. Tỉ khối của X so với H2 bằng 15. CTPT của X là:

A. C2H6O.                                 B. CH2O.                                C. C2H4O.                               D. CH2O2.

Câu 66: Khi đốt 1 lít khí X cần 6 lít O2 thu được 4 lít CO2 và 5 lít hơi H2O (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). CTPT của X là:

A. C4H10O.                                B. C4H8O2.                              C. C4H10O2.             D. C3H8O.

Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với He (MHe =  4) là 7,5. CTPT của X là:

A. CH2O2.                                 B. C2H6.                                  C. C2H4O.                               D. CH2O.

Câu 68: Đốt cháy 1 lít hơi hiđrocacbon với một thể tích không khí (lượng dư). Hỗn hợp khí thu được sau khi hơi H2O ngưng tụ có thể tích là 18,5 lít, cho qua dung dịch KOH dư còn 16,5 lít, cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng photpho dư thì còn lại 16 lít. Xác định CTPT của hợp chất trên biết các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất và O2 chiếm 1/5 không khí, còn lại là N2.

A. C2H6.                                    B. C2H4.                                  C. C3H8.                                  D. C2H2.

Câu 69: Đốt 0,15 mol một hợp chất hữu cơ thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Mặt khác đốt 1 thể tích hơi chất đó cần 2,5 thể tích O2. Các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hợp chất đó là:

A. C2H6O2.                                B. C2H6O.                               C. C2H4O2.                              D. C2H4O.

Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X (C, H, N) bằng lượng không khí vừa đủ (gồm 1/5 thể tích O2, còn lại là N2) được khí CO2 , H2O và N2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy có 39,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm đi 24,3 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích 34,72 lít (đktc). Biết < 2. CTPT của X là:

A. C2H7N.                                 B. C2H8N.                               C. C2H7N2.                              D. C2H4N2.

Câu 71: Oxi hóa hoàn toàn 4,02 gam một hợp chất hữu cơ X chỉ thu được 3,18 gam Na2CO3 và 0,672 lít khí CO2. CTĐGN của X là:

A. CO2Na.                                 B. CO2Na2.                             C. C3O2Na.                             D. C2O2Na.

Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon trong 0,5 lít hỗn hợp của nó với CO2 bằng 2,5 lít O2 thu được 3,4 lít khí. Hỗn hợp này sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn 1,8 lít, tiếp tục cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít khí. Các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. CTPT của hiđrocacbon là:

A. C4H10.                                   B. C3H8.                                  C. C4H8.                                  D. C3H6.

Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn 1,605 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,62 gam CO2 ; 1,215 gam H2O và 168 ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của A so với không khí không vượt quá 4. Công thức phân tử của A là:

A. C5H5N.                                 B. C6H9N.                               C. C7H9N.                               D. C6H7N.

Câu 74: Oxi hóa hoàn toàn 6,15 gam hợp chất hữu cơ X thu được 2,25 gam H2O ; 6,72 lít CO2 và 0,56 lít N2 (đkc). Phần trăm khối lượng của C, H, N và O trong X lần lượt là:

A. 58,5% ; 4,1% ; 11,4% ; 26%.                                    B. 48,9% ; 15,8% ; 35,3% ; 0%.

C. 49,5% ; 9,8% ; 15,5% ; 25,2%.                                 D. 59,1 % ; 17,4% ; 23,5% ; 0%.

Câu 75: Phân tích 0,31gam hợp chất hữu cơ X chỉ chứa C, H, N tạo thành 0,44 gam CO2. Mặt khác, nếu phân tích 0,31 gam X để toàn bộ N trong X chuyển thành NH3 rồi dẫn NH3 vừa tạo thành vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thì phần axit dư được trung hòa bởi 50 ml dung dịch NaOH 1,4M. Biết 1 lít hơi chất X (đktc) nặng 1,38 gam. CTPT của X là:

A. CH5N.                                   B. C2H5N2.                              C. C2H5N.                               D. CH6N.

You can leave a response.

Đóng góp ý kiến