Nếu bạn muốn truy cập thực sự hối hả để mở một ứng dụng thường xuyên được áp dụng mà không yêu cầu đặt thêm các hình tượng trên desktop của bạn, chúng ta cũng có thể thêm vận dụng vào menu chuột bắt buộc trên screen Desktop của bạn. Dưới phía trên là cách để làm điều đó.

Bạn đang xem: Thêm ứng dụng vào mục new chuột phải

So
LJn6.webp" alt="*">